FeliratkozásIratkozzon fel hírlevelünkre, hogy naprakész tájékoztatást kapjon a Szegedi Zöldség és Gyümölcs Nagybani Piaccal kapcsolatos fontosabb eseményekről!

PIACI HÁZIREND

Az Üzemeltető a Piac Házirendjét a vásárokról és piacokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet előírásai alapján az alábbiak szerint határozza meg:

 1. A Piaci Házirend a piac területén rendszeresen vagy alkalomszerűen tartózkodó értékesítő, vásárló vagy gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személyre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre kötelező.
 2. A Piaci Házirend a Szegedi Nagybani Piac teljes területére kiterjed.
 3. A piac szabadtéri árusítóhelyein a közegészségügyi, valamint a forgalomba hozatali szabályok és előírások betartásával a következő termékek hozhatók forgalomba:
  1. kizárólag magyarországi eredetű, termesztett zöldség és gyümölcs, valamint termesztett gomba
  2. állati eredetű termékek: kizárólag méz és tojás
  3. a és b pontban felsorolt termékek tartósított formája és száraztészta
  4. háztartási vegyi áru, papír, műanyagáru, egyéb iparcikk kizárólag a Csarnok területén, erre a célra bérelt bérleményben

  Növény védőszerrel kezelt mezőgazdasági termékek csak az élelmezés-egészségügyi határidő letelte után hozhatók forgalomba. Felhívásra az erre vonatkozó nyilvántartást be kell mutatni. Termesztett gomba csak a termesztésből való származás igazolása mellett forgalmazható.
 4. A szabadtéri árusítóhelyeken értékesítési tevékenységet az folytathat,
  1. aki rendelkezik a tevékenységhez szükséges hatósági engedélyekkel és betartja a működésre vonatkozó jogszabályokat és előírásokat, ide értve a piac házirendjét is;
  2. aki érvényes őstermelői igazolvánnyal rendelkezik (saját termékeit árulja)
 5. A piac területén bérelt egységekben (csarnok, tároló, stb.) kizárólag a bérleti szerződésben meghatározott tevékenység folytatható. Ezen tevékenység megváltoztatására kizárólag a piac vezetésének írásos beleegyezésével van lehetőség.
 6. A piacon szolgáltató tevékenységet csak az folytathat, aki e célra szolgáló bérleménnyel rendelkezik, és e tevékenysége a bérleti szerződésben szerepel.
 7. Valamennyi élelmiszert értékesítőnek biztosítania kell a forgalomba hozott áruk nyomon követhetőségét, címkézését, stb. A bérleménnyel rendelkező élelmiszervállalkozásoknak rendelkezniük kell HACCP rendszerrel (852/2004. EK rendelet). Tilos az áru eredetét meghamisító átcsomagolás, átcímkézés.
 8. A piac nyitva tartása a szezonális igényekhez igazodik. A nyitvatartási idő változásáról a Szegedi Nagybani Piac üzemeltetője közleményben nyújt tájékoztatást. A társaság ügyvezető igazgatója a forgalmi helyzet függvényében jogosult a közzétett nyitási időponttól eltérni.
 9. A piacra értékesítési vagy vásárlási célból behajtó járművek kötelesek a Beléptetési Rend (lsd. Szegedi Nagybani Beléptetési Rend) szerint eljárni.
 10. A belépési díj megfizetése a piac nyitásától zárásáig egyszeri belépésre jogosít. Ha a fizető automatánál vagy az ügyfélszolgálatnál megfizetett díj eltér a díjszabásban rögzített díjtól, a járművel érkező köteles a díjkülönbözetet és a pótdíjat megfizetni, vagy az ügyfélszolgálaton segítséget kérni.
 11. Pótdíjat köteles fizetni az, aki a kijelölt árusítóhelynél nagyobb területet foglal el, illetve az a bérlő, aki a bérleti szerződésben szereplő területhez képest nagyobb területet vesz igénybe, ideértve az árubemutatás céljára igénybevett területet is.
 12. A kiadható szabadtéri árusítóhelyeket (bérlet, pozíció) a főpénztáros az igények beérkezésének sorrendjében értékesíti.
 13. A piac nyitását megelőzően értékesítési vagy vásárlási céllal érkező járművek az e célra kijelölt várakozóhelyen kötelesek várakozni a rendész által meghatározott rend szerint. Az érkezés sorrendjében történik a beállás. Amennyiben valaki gépjármű nélkül, ládával, áruval helyet foglal és megakadályozza a beállást, a rendész jár el vele szemben, részére pótdíj szabható ki.
 14. A helyhasználati jogosultság kizárólag az e célra kialakított, felfestett vonalakkal körülhatárolt, illetve a bérleti szerződésben meghatározott területre vonatkozik. Ezen túli területhasználat tilos, illetve pótdíjfizetésre kötelezhető. Amennyiben a területhasználat (áru vagy göngyöleg kirakodás) a közlekedést zavarja, és ez a felszólítás ellenére ismétlődik, a bérleti szerződés felmondható, illetve a piac használatából kizárható. Jogtalan területhasználat esetén a szabályokat megszegő pótdíj fizetésére kötelezhető, többszöri ismétlődés esetén az elkövető bérleti szerződése felmondható.
 15. A szabadtéri árusítóhelyeket a piac zárásakor kiürítve kell elhagyni. A Szegedi Nagybani Piac üzemeltetője jogosult a záráskor ki nem ürített helyről az ott lévő árut, járművet, eszközt a tulajdonos költségére és veszélyére elszállítani, illetve elszállíttatni, s azokat jellegüktől függően megsemmisíteni, vagy tárolni. Amennyiben az eltárolt áruért, eszközért a tulajdonos 3 munkanapon belül - a tulajdonjog, illetve a használati jog igazolása mellett - nem jelentkezik, a társaság azokat szabadon értékesítheti. A tárolásért az üzemeltető díjat számíthat fel.
 16. A tartós és az alkalmi helyhasználó az általa jogszerűen elfoglalt helyet köteles rendeltetésszerűen használni. A házirend megszegése esetén az Üzemeltető jogosult felszólítani a helyhasználót a rendeltetésellenes használat azonnali megszüntetésére. Ennek eredménytelensége esetén az üzemeltető a helyhasználati jogosultságot azonnali hatállyal megvonhatja, illetve a bérleti szerződés felmondását kezdeményezheti.
 17. A bérelt piaci létesítmény, berendezés megváltoztatásához vagy egyéb építési tevékenységhez az üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulását kell kérni. Ennek hiányában végzett építés, átalakítás, egyéb változtatás kártérítési kötelezettséggel jár, és a helyhasználó az eredeti állapotot is köteles a felszólítást követő 30 napon belül saját költségén visszaállítani. A bérlő feladata a bérelt piaci helyiségek használatához, üzemeltetéséhez, (Üzemeltető által engedélyezett) átalakításához szükséges minden hatósági engedély beszerzése.
 18. A piacra behozott áruk, értékek megőrzése az áru tulajdonosának, illetve megbízottjának a feladata. Azok hiányáért, megromlásáért a társaság felelősséggel nem tartozik.
 19. A piac egész területén (az állandó bérlemények külső falán, szabadtéri árusítóhelyeken, belső utakon, külső bekötő úton, parkolókban és zöldterületeken) cégfelírások, reklámok csak a társaság előzetes engedélyével helyezhetők el, betartva a hatósági előírásokat.
 20. A nagykereskedelmi raktárhelyiségek és árusítóhelyek, valamint az üzletek és a szolgáltató bérlemények külső homlokzatán az üzemeltető köteles a cég megnevezését jól láthatóan feltüntetni.
 21. A piaci közlekedésre a közlekedési jogszabályok az irányadók. A piac területén a feltüntetett sebességkorlátozás, valamint a közlekedési táblákkal és útburkolati jelekkel szabályozott közlekedési rend betartása kötelező. A közlekedési szabályokat súlyosan megszegőkkel szemben az Üzemeltető a közlekedési vétségért szabálysértési eljárást kezdeményezhet.
 22. A biztonságos és folyamatos közlekedés fenntartása érdekében TILOS:
  1. a piac területén a közlekedési utakat, kijáratokat és vészkijáratokat eltorlaszolni gépjárművel, áruval vagy göngyöleggel,
  2. álló gépjármű motorját járatni vagy a járművet javítani
 23. A vásárlók gépjárműveikkel csak az erre kijelölt sávokban állhatnak meg a piac területén a vásárolt áru elszállítása céljából, hogy a folyamatos közlekdedést ne akadályozzák. A forgalom biztosítása érdekében tett felügyelői, illetve biztonsági szolgálati intézkedést kötelesek figyelembe venni.
 24. A piac egész területén fokozott gondot kell fordítani az élelmiszer-higiéniai, közegészségügyi, környezetvédelmi előírások betartására: A helyhasználó az árusítóhelyen és annak közvetlen környékén köteles minden szemetet és hulladékot az árusítás ideje alatt folyamatosan összetakarítani és hulladékfajtára kijelölt tárolóba tenni.
  • A gondatlan vagy szándékos magatartásból eredő szennyezés, valamint a piaci házirend megsértése esetén a szabályokat megszegő pótdíj fizetésére kötelezhető.
  • TILOS a piac területén hulladék-keletkezésével járó tevékenységet folytatni (pl. fokhagymafonás, fűzér készítés).
  • TILOS a piacra, illetve az ahhoz tartozó parkolókba behozni hulladékot, romlott árut, bolti szemetet. A rendelkezés megsértése esetén pótdíj szabható ki a környezetvédelmi előírások megsértéséért és ismétlődés esetén a vétkes személy kizárható a piaci szolgáltatások igénybevételéből. Bérlő köteles a napi hulladék gyűjtésére szolgáló edény tartalmát meghaladó mennyiségű hulladékot, romlott árut, csomagolóanyagot (fa, műanyag, papír) fajtánként elkülönítve a hulladéklerakóba beszállítani.
  • TILOS hulladékot, csomagolóanyagot a bérlemény zárt területén kívül lerakni. A bérlő köteles a szemetet a kijelölt időpontban a hulladék gyűjtőbe elhelyezni.
  • TILOS a felszíni vízelvezetőkbe, csatornákba olaj, sav stb. beöntése. A csapadékvíz összefolyókba szennyvíz beöntése szintén TILOS.
  • A piacon engedély nélkül kinn hagyott eszközt, árut az Üzemeltető elszállíthatja és megsemmisítheti.
  • Vendéglátó vállalkozások kötelesek betartani az élelmiszerhigiéniai és a környezetvédelmi előírásokat. A vendéglátó egységek a tevékenységükből keletkező speciális hulladékot (műanyagpohár, kanál, stb.) kötelesek összegyűjteni, és a piac központi hulladéktárolójába beszállítani.
 25. A helyiséget bérlő vállalkozások a piacon csak működési engedéllyel tevékenykedhetnek, amelynek az eredetivel megegyező másolatát működésük megkezdése után legkésőbb 30 napon belül a helyiséggazdálkodási referensnél le kell adniuk. A bérleményben csak a bérleti szerződésben meghatározott vállalkozások (természetes vagy jogi személyek) jogosultak tevékenykedni. Bérlő bérbeadó kérésére köteles leadni dolgozóinak névsorát.
 26. TILOS a piac árusításra kijelölt részén kívül (pl. a piaci bekötőúton, parkolóhelyeken, várakoztató parkoló), továbbá a piac szabadtéri árusítóhelyein a nyitvatartási időn kívül adás-vételt folytatni, illetve árut pakolni. TILOS a piac egész területén a mozgó árusítás.
 27. TILOS a piac működését zavaró magatartás tanúsítása, valamint tiltott szerencsejáték folytatása.
 28. A bérlő felelős a bérlemény üzemeltetésével kapcsolatos hatósági előírások (közegészségügyi, tűzvédelmi, munkavédelmi, érintésvédelmi, vagyonvédelmi stb.) betartásáért. A bérlő köteles gondoskodni a bérleménye területén a rágcsáló és rovarirtásról a piac területén végzett irtással egy időben.

  A társaság ellenőrzi a Piaci Házirend, valamint a hatósági előírások betartását. A bérlő köteles lehetővé tenni a bérlemények rendeltetés szerinti használatának ellenőrzését az Üzemeltető megbízottja részére.
 29. A házirendben foglalt követelményeket, magatartási normákat súlyosan megszegőkkel szemben a piac üzemeltetője jogosult a szerződéses jogviszony létesítését megtagadni.
 30. A piacüzemeltetési feladatok ellátása érdekében a társaság videós megfigyelő rendszert alkalmaz. A piacra belépőknek a térfigyeléshez, a felvételekhez és az ezzel kapcsolatos adatkezeléshez történő hozzájárulása a belépéssel, mint ráutaló magatartással megadottnak tekinthető. A piac területén észlelt rendkívüli eseményt az Üzemeltetőnél haladéktalanul be kell jelenteni.
 31. A piaci házirend a piac igazgatóságán, illetve a kihelyezett hirdetőtáblákon és a www.szegedinagybani.hu honlapon tekinthető meg.
 32. Amennyiben a helyiségbérlők a piac tudomása nélkül bérleményüket harmadik személynek, cégnek átadják, kiadják, a piac szerződésszegésnek tekinti azt és jogosult a bérleti szerződés megszüntetésére.
 33. Helyiségbérlethez hozzárendelt rendszámok beléptetési jogát a piac jogosult megvonni amennyiben a kedvezményezett nem a saját részére használja fel, harmadik személynek tovább adja. A piac szerződésszegésnek tekinti ezt és jogosult a bérleti szerződés megszüntetésére.
 34. Ez a házirend 2016. május 1. napjától lép hatályba.

Új hozzászólás

Vissza a tetejére

Szegedi Zöldség és Gyümölcs Nagybani téli nyitva tartási rendje:

A Piac nyitva tartása:

Hétfő 05:30 – 13:00-ig
Kedd 05:30 – 13:00-ig
Szerda 05:30 – 13:00-ig
Csütörtök 05:30 – 13:00-ig
Péntek 05:30 – 13:00-ig
Szombat Zárva
Vasárnap 05:30 – 13:00-ig

Beléptetési rend:

05:30 Bérletes belépés kezdete
06:30 Pozíciós belépés kezdete
06:30 Regisztrált Vásárlói belépés kezdete
07:30 Eseti belépés kezdete
13:00 Zárás

Részletek

 

Oldalainkon HTTP-sütiket (cookie-kat) használunk a jobb működés érdekében. További információkért kattintson ide!